tisdag 19 juni 2007

Morgonreflektioner/morning reflections...

Förnuft eller intellekt räcker inte för förändring?? Insikt är inte tillräckligt? Det måste till något ytterligare?

Så om du inte lyckas ändra saker bara med detta (insikt och intellekt) så är det inte konstigt... För det är inte tillräckligt tror jag... Även om det kan vara ett första steg och nödvändigt för förändring över huvudtaget... Ibland kanske denna insikt är ett stort steg? Men oftast bara ett litet, första...

Dessa förändringar kräver en massa arbete... Tufft arbete!? Men utan detta arbete sker egentligen bara ytliga saker... Ganska litet förändras i slutänden? Och de flesta är nöjda med det?? Framförallt är inte alla tvungna att göra detta arbete; livet eller förhållanden runt omkring har inte tvingat, tvingar, dem inte???

Medan andra, och kanske ganska få, inte har så mycket val? De är tvungna att göra detta arbete? De har kanske inga val? Och denna brist på val kanske snarare handlar om omständigheter som individer inte alltid rår över?

Kanske framförallt de behöver höra som har en tendens att klandra sig själva, för att så litet händer har inte med brist på insikt att göra, utan på andra saker?? Fast kanske ändå nånstans brist på insikt?? :-) Inte minst bland så kallade hjälpare skulle jag helt frankt vilja påstå!!??

Jag utvecklar detta vidare här under på engelska.
-//-
Sense or reason isn't enough for change?? Insight isn't enough? There must be something more??

So if you don't succeed to change things it isn't strange... Because this isn't enough I think... Even if it is a first step, and necessary for any progress at all... Sometimes maybe this insight is a big step? But usually only a small, first...

These changes demands a lot of work... A tough and hard work!? But without this work nothing changes, more than on the surface?? In the end rather little has changed!? And most people are satisfied with this?? Particularly, all aren't forced to do this work; the life or circumstances around them doesn't force them, hasn't forced them?

While others have no choices, they have to do a hard, tough work, some just doesn't have so many choices?? They are forced to do it, this work?? And this lack of choices maybe rather is about circumstances which the specific individual has no influence over, than the person in itself? These just don't have "that luck"??? But in the end: who is the most "lucky"? The one walking through life with no crisis or troubles, or...? So who is actually the "lucky" one?

The Swedish religion psychologist Owe Wikström, professor at the University of Uppsala at the faculty of theology (Swedish site) *), means that that people have existential crisis show that these people are alive, living human beings... And to have crisis is sound... And thus not having any crisis at all during a whole life would then be that those people aren't living, their existence is less sound? Those persons are instead living on the surface really, not on depth?

But Wikström mean that we don't have to seek or create any crisis... :-) They will come by themselves, maybe in the order they have to come in? And they will come whether we want them or not, in times we haven't chosen neither when they would be "appropriate"... That's how life is? Not able to control in fact?? At least not these sides? Some things we can and shall control and don't put the responsibility for on others; on God or the destiny or something? Others we can't control, and that's how life is??

Maybe it is not least those who need to hear that lack of success doesn't have to do with lack of insight?? But at the same time somewhere a lack of insight?? :-) Not least among helpers I would say frankly!!?? And ironically and angry!!

*) Owe Wikström's home site (though only in Swedish?).

Inga kommentarer: