måndag 11 juni 2007

ACE-studien - rapport 1/ACE-study - reporter no 1...

”Ursprungen och huvudinnehåll i studien” heter den första rapporten från ACE-studien. Ny länk till denna studie.

Ursprungligen startade Vincent J. Felitti programmet "Positive Choice" redan 1985 för att hjälpa överviktiga personer med deras övervikt. Till hans häpnad hoppade de personer av programmet som var mest lyckosamma att tappa vikt. Genom att gräva djupare i en noggrann studie av 286 sådana patienter fann Felitti att många av dessa hade använt övervikten som ett försvar mot ickeönskad sexuell uppmärksamhet eller som ett sorts försvar mot fysiska attacker och att många av dessa patienter hade blivit sexuellt och/eller fysiskt kränkta under barndomen.

Fastän övervikt konventionellt sågs som problemet så fann man att denna övervikt var en omedveten lösning på andra, mycket mer dolda problem. Förekomsten och svårigheten i dessa problem var helt oväntade och många av dessa dolda problem, som sexuella övergrepp i barndomen eller självmordsbenägenhet, doldes av sociala tabun mot att fritt diskutera och prata om dessa ämnen, även i medicinska sammanhang.

Det blev också uppenbart att många överviktspatienter använde tobak, alkohol, droger coh ”street drugs” innan de började använda mat.

En omfattande epidemiologiska studie över inflytandet av stressfyllda och traumatiska upplevelser i barndomen vad gäller ursprunget till beteenden som ligger under och är grundläggande orsaker till handikapp, sociala problem, hälsorelaterade beteenden och anledningar till död i USA utvecklades (tillsammans med Robert F. Anda) .

Studien utformades för att samtidigt uppskatta/fastställa exponering av mångfaldiga typer av övergrepp, försummelse, familjevåld och andra typer av allvarliga dysfunktioner i hushållet (som missbruk av droger).

Studien (som omfattar drygt 17 000 amerikaner i medelklassen med en medelålder av 58 år) fastslog att ett oväntat högt antal av människorna i studien hade upplevt avsevärda övergrepp eller dysfunktioner i hushållet under sin uppväxt.

Man definierade följande faktorer gällande skadliga erfarenheter under barndomen:

Övergrepp:
Emotionella, fysiska och sexuella

Försummelse:
Känslomässiga och fysiska

Dysfunktioner i hushållet:
Att växa upp i ett hushåll där någon är alkoholist, droganvändare, mentalt sjuk
Där moder behandlades våldsamt eller där en medlem i hushållet suttit i fängelse under patientens barndom. Dessutom inkluderades sexuella övergrepp med uttrycklig fysisk beröring (?) och allvarlig fysiska och känslomässiga övergrepp/kränkningar.

Dessa faktorer var inte bara oväntat vanliga, deras effekt befanns också vara kumulativ.

Sammanhangen mellan de ledande orsakerna till dödsfall i USA och huvudriskfaktorerna till dödsorsakerna – som rökning, alkoholmissbruk, övervikt, fysisk inaktivitet, användning av olagliga droger, promiskuitet och självmordsförsök ökades alla av de faktorer ACE-studien identifierat.

I många, om inte alla, fall kan beteendena vara ett sätt att lindra och lätta känslomässigt och socialt nödläge. Sålunda fortsätter dessa beteenden som ses som problem därför att de fungerar som kortsiktiga lösningar även om de har skadliga, långsiktiga effekter.

Fynden från ACE-studien föreslår att problem som missbruk ofta har sitt ursprung i traumatiska upplevelser i barndomen.

Personer som rankas högt vad gäller ACE-faktorer är i riskzonen för att utveckla hälso- och medicinska tillstånd som är resultat av val de gjort för att kurera smärtan. Men medan dessa angreppssätt är effektiva på kort sikt har de ofta digra konsekvenser på lång, sådana som kroniska hälso- och sociala problem.

I tillägg till detta så förblir de underliggande orsakerna (skadliga barndomserfarenheter) till dessa problem oupptäckta på grund av skam, hemlighet och sociala tabun, vilket hindrar människor från att tala om de här sakerna. Samma sociala tabun hindrar läkare och andra inom sjukvården från att fråga de frågor som skulle hjälpa till att identifiera de underliggande orsakerna till huvudhindren för amerikaners hälsa och välbefinnande. Och detta kostar samhällsekonomin enorma summor och orsakar också en massa – onödigt- lidande både vad gäller hälsa och sociala förhållanden. Resulterande i hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, aids och andra sexuellt överförda sjukdomar, oönskade (ofta högrisk-) graviditeter, kroniska lungsjukdomar och legitimering av fortsatt/oavbruten barnmisshandel.

Skadliga barndomserfarenheter leder till sociala, känslomässiga och kognitiva skador vilket i sin tur leder till hälsoriskbeteenden och vidare till sjukdom och invaliditet och i värsta fall till för tidig död.

-//-

I did a summary in Swedish of the first News Reporter from the ACE-study: “Origins and essence of the study.” New link to the first reporter.

One of the origins for this study was the Positive Choice program which Vincent J. Felitti initially set out 1985.

“To his amazement those people most likely to drop out of the weight loss program were those who were successfully losing weight.

On digging more deeply, in a careful study of 286 such patients, Dr. Felitti learned that many had been unconsciously using obesity as a shield against unwanted sexual attention, or as a form of defence against physical attack, and that many of them had been sexually and/or physically abused as children. That is to say, although obesity was conventionally viewed as the problem, it was often found to be the unconscious solution to other, far more concealed problems”.

“In many, if not most, cases the behaviors may act to alleviate the emotional or social distress that results from ACEs. Thus, these behaviors, typically considered to be problems, continues because they function as short-term solutions, even though they have detrimental, longterm effects.”

“Thus, persons with high ACE scores are later at much higher risk for health and medical conditions resulting from their choice of remedies for their pain. While these approaches are effective in the short term, they often have dire long-term consequences such as serious chronic health and social problems. In addition, the underlying causes of these problems – adverse childhood experiences – would typically go undetected because of shame, secrecy and social taboo, which prevent people from talking about such things. These same tboos prevent physicians and other health care providers /…/ from asking the very questions that would help identify these underlying causes of major impediments to Americans’ health and well being.”

Also see Vincent J. Felittis essay ”The Relationship of Adverse Childhood Experiences to Adult Health - Turning gold into lead”. New link to this essay.

Also see the CDC-site.

Addition August 9: see the article Body weight and obesity in adults and self-reported abuse in childhood from the CDC-site about obesity.

Inga kommentarer: