lördag 22 september 2007

Nolltolerans drabbar de redan svaga...

En intressant atikel i senaste numret av "Pedagogiska magasinet nr 3/2007 tema: Utvecklande samtal", som kom igår, se artikeln "Nolltolerans drabbar de redan svaga".

Där står bland annat om:
"... frågan om lärares problem och möjligheter att fungera som auktoritet i ett samhälle, där kravet på frihet och självständighet i individualismens era ställer frågor om juridik och etik på sin spets."
apropå att senaste skollagen ger lärare och rektorer rätt att konfiskera t.ex. mobiltelefonfer. De får omhänderta föremål som kan vara störande i verksamheten eller utgöra en säkerhetsrisk. Artikelförfattaren menar att
"...sakfrågan i dess konkreta tillämpning kan diskuteras, men den har i grunden en djupare dimension."
Han skriver vidare att nolltoleransen inte bara är knuten till samhälleliga brott utan också är en del av skoldiskursen (diskurs).

Artikelförfattaren menar att man borde belysa och diskutera aktuella mönster och trender i skolans fostrande uppdrag. Och han undrar om den aviserade läroplanen istället kommer att betona lärarens makt.

I artikeln drar han paralleller till en lag från 1994 i USA "Gun-Free School Act" vilken förbjuder elever att ta med sig vapen till skolan. De elever som bryter mot denna kan bli avstängda under minst ett års tid.

Orlenius tycker att det intressanta - och oroväckande - enligt hans uppfattning är hur denna lag har kommit att tolkas och användas i USA (och att vi kan lära av detta och bör lära av detta?). Han skriver att flera forskare och rapporter pekar på hur detta förbud fått en betydligt vidare tolkning än vad som var upprinnelsen.

80-90 % av skolorna har en starkt utvidgad policy om nolltolerans. 80-95% av avstängningarna beror på att elever kan ha vägrat att lyda lärare, vägrat att ha uniform, fuskat etc. Och även barn i s.k. "kindergarten" (dvs. motsvarande våra förskolebarn?) har blivit avstängda.

Han menar också att det har visat sig att nolltolerasen förvärrar situationen istället för tvärtom! En åtgärd som kan verka och uppfattas som en lätt och kraftfull lösning på ett problem (handlingskraftiga beslutsfattare!!?).

USA är också det enda landet tillsammans med Somalia som inte ratificerat barnkonventionen...

Orlenius skriver att de kritiska aspekterna som nolltoleransens utövande i den amerikanska skolpraktiken och skoljuridiken pekar på bland annat är:
  • stereotyp hantering av konflikter som är kontraproduktiva, vilka motverkar sitt syfte och snarare föder misstroende och hat
  • denna policy gå stick i stäv med indvidualiseringstanken och strävan att se den enskilde individen och mot tanken att barn och ungdomar ska mötas utifrån behov och förutsättningar, inte som kollektiv (min kommentar; men är det inte detta liberalerna förespråkar: individualitet. Och usch och fy för det kollektiva!!)
  • den grundläggande ideologin om nolltolerans bygger på en nyliberal betoning av värden som ska försvaras (negativ rättighetssyn) istället för att aktivt verka för förändring (positiv rättighetssyn)!!!
  • den bygger vidare på att människan är en fri varelse och rationellt väljer det hon vill. En sådan policy förringar eller bortser från strukturella och socialpsykologiska aspekter och förhållanden (och detta gäller ju i vuxenvärlden också: skulden läggs ganska ensidigt på enskilda individer, för förhållanden som de inte kan påverka. Dessutom kan man också ifrägasätta om allt vi gör är så rationellt alltid!? Och vad är frihet" egentligen? Vad för frihet behöver vi? Och kan det finnas "perverterade" behov av frihet? Frihetsbehov som är destruktiva och/eller självdestruktiva, dvs. som skadar både andra och en själv? Och varifrån kommer dessa perverterade behov ifrån? Vad är det för individuell frohet som skadar andra? Är det verklig "frihet"?? Eller handlar detta om något annat? Ren skär egoism och total avsaknad av empati? Varför har somlig utvecklats till att helt sakna empati? Tro?). Skolan som institution och dess normsystem kan också vara en del av problemet (men detta sopas nu under mattan av nyauktoritära tendenser som kommer uppifrån, fråne den som är ytterst ansvarig för hela skolan i vårt land!! Vad är han, och liberaler och kanske ocks andra beslutande, intresserade av egentligen? Lydiga ja-sägare?? Kuvade individer?).
  • den innebär också ett hot mot skolans demokratiska fostran och främjar exkludering istället för inkludering. Den förnekar rätten och möjlighet för individen att lära sig nödvändigheten av att delta i ett demokratiskt socialt liv (!!!! min kommentar: är det detta "nyliberaler" i bloggar och överallt på nätet inte fått lära sig: "nödvändigheten av att delta i ett demokratskt socialt liv"!!?? Och borde inte minst liberaler vara intresserade av detta i högre grad än några andra kanske , med allt sitt prat om frihet!!?? Men Björklund, batongliberalen, verkar inte vara inne på denna linje!! Här är det lyda som gäller!?? När ska barn och ungdomar "läras" demokratisk fostran? Och hur lär de sig detta?).
  • det finns också samband mellan den allt starkare betoningen av nationella tester och exkludering av dem som drar ner resultaten (ja, vad skulle detta kunna innebära i förlängningen? När alla ska konkurrera om elever! Att man är hårdare vad gäller nolltolerans med vissa barn och ungdomar? Och ser mellan fingrarna med andra? För att kunna ståta med de bättre skolprestationerna och därmed locka till sig elever?).
Orlenius skriver vidare att den kritiske pedagogikprofessorn Henry Giroux hävdar att USA är i krig med unga människor. Och han spekulerar också om motreaktionerna detta kan leda till OCH leder till!
"Ungdomar betraktas idag snarare som en risk för samhället än en grupp som är utsatt för risker genom sitt utanförskap i samhället, märkta av ekonomiska och sociala orättvisor, anser Giroux."
Jag rekommenderar verkligen en läsnig av denna 4-sidiga artikel!!!

Läs också ledaren "Tillbaka till framtiden", där redaktören undrar vad som egentligen är det "nya i "En ny lärarutbildning" (det låter anslående?? Att kalla denna "ny"!!)!
"Vad är det för framtida skolväsende man kan ana konturerna av bakom de riktlinjer som direktiven [till utredning med Sigbritt Franke i spetsen] innehåller?"
Han skriver:
"Tillsammans med allt annat som händer på utbildningsområdet - större kontroll, mer prov och tester, tidigare betyg och en kommande gymnasieskola med striktare indelning mellan teoretisk och praktisk inriktning - blir bilden tydligare. Dessutom har skolministern [usch, vad jag ogillar honom!!] på senare tid börjat prata om ett återförstatligande av skolan.

Någonstans är konturerna av det skolväsende som avtecknar sig bakom tankarna i direktiven förvillande lik den skola som började byggas på 60- och 70-talen. Alltså den skola som så ofta i debatten pekas ut som själva orsaken till dagens 'flumskola' [!!!!!].

Det finns förvisso mycket att vara kritisk till i den nuvarande lärarutbildningen. Men den reformen var fortfarande ett seriöst försök att skapa en modern lärarutbildning byggd på en helhetssyn på såväl barn och ungdomar som ett samlat utbildingsväsende och med siktet intällt på ett nytt och annorlunda samhälle [jag är inte så insatt i denna, eller inte ett dugg insatt].

Nu måste man ställa sig frågan: är 'tillbaka' vägen till framtiden? Ja, det får väl framtiden utvisa..."
Återigen: liberaler och frihet... När ska barn och ungdomar fostras in i detta - och hur?? Genom disciplinering och att lyda??

Vad lär de sig av detta snarare? Eller kan de lära sig?? Är liberalers frihetsprat bara retorik?? Eller utyttjas den ideologin för att dölja personlig egoism eller något? För friheten gäller bara dem själva när det kommer till kritan på något vis, inte andra, men det (andras förhållanden osv.) är inte deras ansvar, utan dessa andras helt och totalt, i en ideologi (samhälls- och politisk-) som
"förringar eller bortser från strukturella och socialpsykologiska aspekter och förhållanden"
vilka de totalt förnekar i helt egoistiska tolkningar (se objektivismen igen)? Drar till sig skadade människor? Eller en viss sorts skadade människor?

PS. Egoism, ja... Jo, det finns en sund sådan... Men hur definierar man "sund"? Hur olika kan olika personer definiera vad som är sunt? Men är det så svårt egentligen? Eller borde det vara så svårt? Att sunt skydda sig själv!? På ett sätt som inte skadar någon annan...

Ja, varför behov av att demonstrera sin makt?? Överdrivet behov av att hävda sig? Och hur kan det komma sig att stora, starka män måste hävda sig mot svagare; kvinnor och barn? Varför måste de demonstrera sin makt och sitt större kunnande (när de har det)?

PPS. Vad bottnar denna liberala syn på ordning och reda i?? Jo, visst gagnar lugn och ro lärandet!

Tror de trots allt att barn är födda onda??? Att det kommer ur deras eget inneboende och inte har med något yttre att göra? Barn behöver lära sig lyda (för de är olydiga av naturen??). För sitt eget bästa!

Fast denna diskussion är "klassisk"!? Om vad som formar en individ: om det är arv eller miljö - eller en kombination av dess!! Det sista är en liten "brasklapp"?? För, nej, att riktigt ha som hypotes att det kanske till största delen handlar om miljö... Jo, jag tror att om ett barn har fått uppleva äkta, genuin respekt så tidigt i livet som möjligt och ibland kanske av helt andra än föräldrarna, så... Då utvecklas denna individ inte till en vinddriven... Jag har några elever som är adopterade... Från div. länder... Men, jo, jag tror att en del adopterade barn kan ha varit med om saker, som gör att de kan vara oerhört "svårhanterliga" och verkligen kräva en vuxenhet och mogenhet... Jag vill inte underskatta svårigheterna heller...

3 kommentarer:

Anja sa...

Så läser också pedagogiska magasinet? En alldeles utmärkt tidning tycker jag! (Jag är ju numera medlem i lärarfacket eftersom det är med undervisning jag senast arbetat). Jag blev väldigt glad när jag fick denna kvalitetstidning hem i brevlådan för första gången!

k sa...

Jo, i denna skrift finns mycket att läsa!! Kolla t.ex. temanumret "Tyst i klassen 4/2007"! Som är på liknande tema som det jag refererar till...

Ledaren där t.ex.: "Respekt och tolerans måste bygga på ömsesidighet".

Jag har för mig, men hittar det inte nu, att de intervjuade skolläkare Lars H. Gustafsson i detta nummer. Det var en jättebra artikel!

k sa...

PS. Vad kul att du också får den i pappersform! :-)