söndag 30 september 2007

Mer om nyliberalismen...

Författarna till artikeln "Vad är nyliberalism - en kortfattad definition", Elizabeth Martinez och Arnaldo Garcia, skriver i sin kortfattade definition om vad nyliberalismen är [och de är rejält kritiska], men först citerar de ett uttalande från ett ”Interkontinentalt möte för mänskligheten och mot nyliberalismen” i augusti 1996 redan, där någon sade att

”… det högern erbjuder är att omskapa världen efter en enda stor mall där de kan köpa indianer här, kvinnor där…”
och han kunde enligt artikelförfattarna ha adderat
”barn, invandrare, arbetare och även hela länder som Mexico.”,
så här skriver de vidare:

  1. marknadens regerande. Frigörande ’fri’ företagsamhet eller privat företagsamhet från alla band pålagda av regeringen /staten), det spelar ingen roll hur mycket social skada detta än orsakar. Större öppenhet för internationell handel och investerande, som i NAFTA. Reducera löner genom att göra arbetare ickefackanslutna och genom att eliminera arbetares rättigheter vunna över många år av kamp. Ingen mer priskontroll. Allt som allt, total frihet för rörelse av kapital, gods och service. För att övertyga oss om att detta är bra för oss, säger de att ’en oreglerad marknad är det bästa sättet att öka den ekonomiska tillväxten, vilken slutligen kommer att gagna oss alla.’ Det är som Reagans ’supply-side’ [översätter här väldigt snabbt, men detta betyder något i stil med tillhandahållandesida? Det finns säkert någon annan översättning] och ’trickle-down’ ekonomi – men på något sätt så sipprade inte denna rikedom ner särskilt mycket [Vad??? Gjorde den inte?].
  2. Genom att skära ner i det allmännas utgifter för social service som utbildning och sjukvård [och så påstår Friedman att anledningen att företagsledarnas löner har ökat från att de när Reagan tillträdde var ca 40 gånger så stora som arbetarna, och nu är de ca 400 gånger så stora, med att det beror på den usla gymnasieutbildningen i USA!! Som privatiserats! Men denna privatisering skulle ju vara så bra!?]. Genom att reducera skyddsnäten för de fattiga och även underhåll av vägar, broar, vattentillgångar – åter i namn av att reducera statens roll. Naturligtvis, sätter de sig inte emot statens understöd eller skatteförmåner för businessen [nej, naturligtvis inte, så länge de själva tjänar på det, då är det okej med skatter!! Jag undrar vilka som värst har utnyttjat eller värst skulle utnyttja om vi fick lika gott skyddsnät som vi hade på 70- och 80-talen t.ex.? Om det inte är de som mest talar EMOT sociala skyddsnät!! Jag tror inte det är de som mest förordar dessa och är beredda att betala skattepengar till dessa som är överutnyttjare! Jag undrar vilka som i det längsta försöker försörja sig själva, vilken av dessa kategorier! Ärligt talat!].
  3. Avreglering. Reducera statlig reglering av allting som kan minska vinster, inkluderande skydda omgivningen och säkerheten på jobbet [naturligtvis! Sådant kan ju också kosta pengar – på kort sikt, ja! Men på lång?].
  4. Privatisering. Sälj statsägda företag, gods och service till privata investerare. Detta inkluderar banker, nyckelindustrier, järnvägar, tullbelagda vägar [??], elektricitet, skolor, sjukhus [för en spottstyver, allt detta som vi bidragit till att bygga upp med vårt arbete och de inkomster vi förtjänat på detta arbete, dvs. som vi alla som jobbat har jobbat ihop till för allas vårt bästa, realiseras ut!!!!] och även friskt vatten. Fastän det vanligtvis gjorts i namn av ökad effektivitet, vilket ofta behövts [man har måst motivera det med någonting!?], så har privatiserande huvudsakligen haft den effekten att den koncentrerat välståndet ännu mer i några få händer och tvingat det allmänna att betala mer för sina behov.
  5. Eliminering av konceptet ’det allmänna goda’ eller ’samhället’ och ersättande det med ’individuellt ansvar’. Att pressa de fattigaste människorna i samhället att hitta lösningar till sin avsaknad av sjukvård, utbildning och socialt skydd helt själva – sedan klandrande dem, om de misslyckas, för att vara ’lata’ [Ja, jag tycker jag hört detta ganska mycket från visst håll!!!!].

Runtom i världen har nyliberalismen prackats på oss av mäktiga institutioner som IMF, Världsbanken och Inter-American Development Bank. Den rasar över hela Latinamerika. Det första klara exemplet på nyliberalism i arbete kom i Chile (tack vare Chicagouniversitetets ekonom Milton Friedman [exakt det Melanie Klein nu påpekar! Så det är inte bara hon som påpekar detta!]), efter en CIA-stödd kupp mot den populärt valda Allenderegimen 1973. Andra länder följde efter, med några av de värsta effekterna i Mexico, där lönerna sjönk 40 till 50% under det första året med NAFTA medan levnadskostnaderna steg med över 80%. Över 20 000 små och medelstora affärsverksamheter har misslyckats och mer än 1000 statsägda företag har blivit privatiserade i Mexico. Som en vetenskapsman sa ’Nyliberalismen betydde nykolonisation av Latinamerika.’!!!”

De skriver också:

”Republikanernas kontrakt med Amerika är rent nyliberalt. Dess supportrar arbetar hårt för att förneka skydd av barn, unga, kvinnor och planeten Jorden själv – och försöker få oss att acceptera detta genom att påstå att detta kommer att göra att vi ’slipper ha regeringen på ryggen’ [himmel så skönt!!]. Fördelarna med nyliberalismen tillfaller bara en minoritet av världens befolkning. För den övervägande delen kommer denna att medföra ännu större lidande än innan: lidanden utan de små, svårvunna vinsterna de sista 60 åren, lidande utan slut.”

Inga kommentarer: