tisdag 29 maj 2007

Linn Getz about Kirkengen/Linn Getz om Kirkengen...

Linn Getz writes:

”In an attempt to make an ultra-short summary of the findings, I again emphasis the rich flora of somatic complaints that finally find a ’logical’ explanation when the patient is allowed to reveal – and reflect upon- a history pf sexual abuse [but do all patients remember such events?]. Some of the symptoms may be classified as ‘traditional’ in the sense that they do occur in textbooks and could well have had a defined pathological origin (e.g. pelvic pain). Other symptoms immediately strike one as ‘odd’ and far from textbook-like (i.e. an intermittent inability to see colors /…/ the thesis presents seven categories that in a broader sense reflect different aspects of long-term imprint of sexual trauma. Many of the phenomena may occur together.”

“In general practice and, to an increasing extent, even in psychiatry, the history taken from patient tends to be brief and symptom orientated, in some instances including standard formulas to ‘objectify’ the status of the patient /…/ uncritically referring ‘diffuse’ patients to further investigation of organ systems and body parts /…/ the most relevant investigation to set up for the enigmatic patient is an extended consultation giving room for complete history taking /…/ one need to know the setting in which the suffering emerged. This includes facts about childhood and upbringing, close relationships, education, the timing of illness and disease in relation to life events /…/ the doctor’s question leaves an understanding in the patient that trauma matters to the professional who tries to understand the origins of suffering. This focus may generate new ways of thinking both for the patient and the doctor. Even though it may not open the mystery box on the spot, it may contribute to a healthy solution in the long run.”

She also writes that

“The main conclusion of Kirkengen’s study is that ‘incomprehensible’ suffering may contain logic.”

And

“The gestalt reflects the fact that at one time in life this person was overwhelmed. Human integrity was violated and last resort coping strategy was activated. These strategies helped the individual survive in the storm but are disabling when preserved or repeated in the calm waters.”

Yes, events that never became processed then or not processed to a certain degree (and many events aren’t processed for human beings) causes problems; in social relations, in life, in health (psychological and somatic)… To be able to articulate things lessens the pressure, tension and stress? And can improve the health. Improves the health for many. Getz also writes that violations of other kinds than sexual also can cause health-problems… Which the ACE-study also has revealed, with its categorisation of adverse childhood experiences (skadliga barndomserfarenheter in Swedish) where for instance physical and emotional abuse (disrespect, whose importance and effects by no means should be minimized or belittled) also are mentioned, together with emotional and physical neglect (that the child wasn't seen or mirrored for example, or not seen or mirrored for its own sake and not mirrored in a deep rooted belief in the child, my silent reflection, all these things are much more traumatic and painful and humiliating for a child than we are aware of I think, and successful therapy has actually proved this recently).

Felitti believes in giving people the opportunity to talk about what one has experienced and mean that this has healing effects.

See also his essay "Turning gold into lead."

//

Linn Getz skriver:

”I ett försök att göra en ultrakort summering av fynden, vill jag starkt betona den rika floran av somatiska åkommor som slutligen hittar sin logiska förklaring när patienten tillåts avslöja – och reflektera över – en historia av sexuella övergrepp [men kommer alla patienter ihåg sådana händelser?]. Några av symtomen kan klassificeras som ’traditionella’ [dvs. kan organiskt konstateras!?] i så måtto att de förekommer i medicinsk litteratur och kan ha haft ett väldefinierat patologiskt ursprung (t.ex. bäckensmärta). Andra symtom slår en omedelbart som ’udda’ och långt ifrån textbokslika (som t.ex. en periodiskt återkommande oförmåga att se färger) /…/ tesen presenterar sju kategorier som på ett bredare sätt reflekterar de långsiktiga märkena av sexuellt trauma. Många av dessa fenomen kan uppträda tillsammans”.

”I allmänpraktik, och i ökande utsträckning även i psykiatri, tenderar historien som man inhämtar från patienten att bli kortfattad och symtomorienterad, i vissa fall inkluderande standardformulär för att ’objektifiera’ patientens status /…/ okritiskt remitterande ’diffusa’ patienter till fortsatta undersökningar av organsystem och kroppsdelar /…/ den mest relevanta undersökningen av gåtfulla patienter är en utökad konsultation som ger rum för komplett tagande av dennes historia /…/ man behöver veta förhållandet i vilket lidandet uppstod. Detta inkluderar fakta om barndom och uppväxt, nära relationer, utbildning, timingen av det dåliga måendet och sjukdomen i relation till livshändelser /…/ doktorns frågor lämnar en förståelse hos patienten att trauma har betydelse för den professionella som försöker förstå lidandets ursprung. Detta fokus kan generera nya sätt att tänka både för patienten och doktorn. Även om det inte öppnar Pandoras ask direkt, kan det bidra till en hälsosam lösning på sikt.”

Hon skriver också:

” Kirkengens studies huvudslutsats är att ’ obegripligt’ lidande kan vara logiskt.”

Och

”Gestalten reflekterar det faktum att en gång i livet blev denna person ’överväldigad’. Mänsklig integritet blev kränkt och den sista tillflykten var att copingstrategier aktiverades. Dessa strategier hjälpte individen att överleva stormen men är invalidiserande/handikappande när dessa bevaras och upprepas i lugna vatten."

English word of today "disabling" which means handikappande or invalidiserande in Swedish.

Inga kommentarer: