måndag 2 juli 2007

A father/en far…

”Nothing is wrong with me, but everything is wrong with you and the rest of the world”
he (most often it is a father and he reacting and behaving in this way) often thinks angrily when things haven’t gone his way. And usually he is convinced that he is absolutely justified in his judgments.

If something is lost, he doesn’t find it:
“Who has thrown it away?”
But if the lost thing is found later, there are no apologies. Everything is forgotten…

He is not plagued by doubts about his own ideas concerning the wickedness or uselessness of others, preferably the children and wife. He will feel irritation, anger or even almost murderous rage towards others, but never he will feel his own vulnerability and pain, vulnerability and pain that would come up if he acknowledged that his needs weren’t being (hadn’t been) met.

The angry behavior gives people employing this defence mechanism (false power anger) a sense of power; it makes them feel strong, stronger than the other. This illusion of strength can actually feel very good, just as the illusion of the person employing the false power – denial of needs defence mechanism, has of being problem free, feels good. So to a certain degree and always temporarily, the false power defence can, just as false hope defence, make us feel good.

Underneath the surface feeling there is, however, discomfort. The person who employs false power anger defence, is often troubled by conflicts. He is apt to alienate those close to him by telling them he doesn’t want them in his life anymore /…/ The person who is prone to not having any problems (false power denial of needs defence) will often find that his life is lacking in vital energy. That a true spark is missing. He also may be lonely because of the difficulty he has of sharing himself.

Although false power can temporarily make us feel good, the pain of the child we were can never be healed by acting in the present as if we are powerful over others, or as if we don’t have any needs. It is not real power; it is an illusion of power, false power, which only gives temporarily relief of old pain. The pain will be brought up again and again when we inevitably confront symbolic people or situations, and therefore the need to engage in a false power defence will arise time and again. The result will be that we are caught in relationships with other people that are either lacking in true intimacy, or are full of control.

I wonder if I have a female boss with tendencies to use anger to feel she has power and control (doesn’t she believe she has a natural power and control? Does she need to assure herself about it? And does she need to exercise power? To control others? Why she sought this job? The reason why many men also seek jobs as bosses?)!!?? Yes, even women can use this defence!?

Oh, I wish I could blog with music and sound!!! I am listening to music I would like to share!!! In fact what I work with, yes!!

A blogpost about a mother will follow I have planned. The extremely diligent writer here!!! Even on her vacation! I have thoughts about this too…
---
“Ingenting är fel med mig, men allt är fel med dig, er och hela världen”
tänker han argt när saker inte har gått hans väg. Och vanligtvis är han övertygad att han har absolut rätt i sina omdömen/domar.

Om något är försvunnet, han inte hittar det:
”Vem har kastat bort det?”
Men om den borttappade saken kommer tillrätta senare kommer inga ursäkter. Allt glöms…

Han plågas eller besväras inte av tvivel på sina egna idéer angående ondskan eller oanvändbarheten hos andra, företrädesvis hos barnen och frun. Han känner irritation, vrede eller till och med nästan mordiskt raseri mot andra, men aldrig kommer han att känna sin egen sårbarhet och smärta, sårbarhet och smärta som skulle komma upp om han erkände att hans behov inte blev (inte hade blivit) mötta.

Det arga beteendet ger människor som använder denna försvarsmekanism (falsk-makt-vrede) en känsla av makt; det får dem att känna sig starka, starkare än andra. Denna illusion av styrka kan faktiskt kännas väldigt bra, precis som illusionen hos personen som använder falsk-makt-förnekande-av-behov-försvarsmekanismen har av att vara fri från problem, känns bra. Så till en viss grad och alltid tillfälligt kan falsk-makt-försvaret precis som falsk-hopp-försvaret få oss att känna oss bra.

Under den ytliga känslan finns dock obehag/otrevnad. Personen som använder falsk-makt-vrede-försvar besväras ofta av konflikter. Han är benägen att alienera/främmandegöra dem som står närmast honom genom att tala om för dem att han inte vill ha dem i sitt liv mer /…/ Personen som är benägen att inte ha några problem (falsk-makt-förnekande-av-behov-försvar) kommer ofta att känna att hans liv saknar liv och energi (eller levande, vital energi). Att verkligt liv saknas. Han kan också vara ensam därför att han svårt att dela med sig av sig själv.

Fastän falsk makt tillfälligtvis kan få oss att känna oss bra, så kan smärtan hos barnet aldrig bli helad genom agerande i nuet som om vi har makt över andra, eller som om vi inte har några behov. Det är inte verklig makt det är en illusion av makt, falsk makt, som bara ger tillfällig befrielse från gammal smärta. Smärtan kommer att komma upp igen och igen när vi oundvikligen konfronterar symboliska människor eller situationer och därför kommer behovet att engagera oss i ett falskt-hopp-försvar komma igen och igen. Resultatet kommer att bli att vi är fångade i relationer med människor, som antingen saknar verklig intimitet/närhet eller är fulla av kontroll.

Jag undrar om jag har en kvinnlig chef som använder vrede för att känna att hon har makt och kontroll!? Jo kvinnor kan också använda detta försvar!?

2 kommentarer:

A sa...

Fullständigt genialt inlägg Karin!!! Heja dig!

Är dessa tankar inspirerade av Bosch? (såg etiketten på inlägget). Man kanske skulle ta och läsa henne? Jag har aldrig kommit till skott bara.

k sa...

Tackar! :-) Jo, det är Bosch. Jag har använt hennes text och skrivit om den en aning...