onsdag 21 november 2007

Walls...photos of the Berlin Wall.

Ens förmåga att bearbeta saker i nuet påverkas av omfattningen av obearbetat från tidigare… Framförallt från tidigt i livet… Det obearbetade från då gör att man lägger för mycket eller för litet betydelse/tyngd i saker som händer senare. Att man inte kan hantera det konstruktivt. Men det hjälper inte att moralisera över det. Eller hurtigt påstå att man ska tänka positivt.

Och att använda diverse tekniker för att hålla det på plats, vad innebär det?

Saker triggade igång dessa tankar...
---
Ones ability to process things in the present is affected by the extent (scope) of unprcessed from earlier, especialy from earliest in life, ones childhood. The unprocessed from then make one put too much or to little meaning, importance, emp hasis on things that happens later in life. Influences ones ability to process things later. But this is nothing to moralize over. Or briskly (??) ask people to think positively.

And to use different techniques to keep things in place,what does that mean?

Things triggered those thoughts...

If we at least could talk about these things more openly and honestly... That would be the only needed help for many?? But also help them with
more severe problems, those who have been more hurt.

Yes, that about Breaking Down Walls of Silence... Came to think about the Berlin Wall... But did the removal, dismantling of this wall remove other walls?? Did it remove other barriers?? More inner?

Here about the Berlin-Wall which was built the night between 12th and 13th August 1961. And also see the Wailing Wall (klagomuren). People standing in front of a thick and high and silent wall... No responses or reactions whatsoever from the Wall. You can beat and s
cream at it and it doesn't answer. It stands there - through millenniums even.

the Wailing Wall in Jerusalem.
But there are other barriers, which you can't see, or touch upon... As thick as these brick and stone walls. How do one handle them? Are they worth ones time, energy, efforts? And if I am stuck with such walls in my life, why is that? What can I do, to set myself free not only on an outer level, but also emotionally, mentally (i.e. how do I get an inner freedom too)? Is that possible? Yes, I think it would be...
A readers' letter on Millers web about fighting depression.

"Wail"
means "att klaga, jämra sig, kvida" or it is "veklagan, jämmer, jämmerrop, klagande ljud".

Addition in the evening:

Arthur Silber today:

”So both England and America are under the power of increasingly authoritarian-dictatorial governments and of hugely intrusive surveillance states -- all run by tenth-rate versions of the Marx Brothers."

Kolla denna artikel av idéhistorikern Karin Johannisson ”Vi är sjukt friska”!!!

"2006 konstaterade Arbetslivsinstitutets chef att 'en miljon svenskar vantrivs på jobbet, den ena gruppen för att man inte klarar att leva upp till förväntningarna, vilket skapar stress, den andra för att man är besviken på sin arbetsgivare och upplever att ett psykologiskt kontrakt är brutet'.

Den bräckliga individen i en bräcklig omvärld är alltså vår tids mest repeterade tema. Vid förra sekelskiftet skulle diagnosen ha lytt: anomi. I det anomiska samhället präglas individen av gränslösa drömmar om framgång och självförverkligande samtidigt som hon saknar sammanhållande normer.

Tillståndet manar: använd friheten, underordna dig inte andra, var den du är, gör det du vill, definiera dina egna mål. Denna aktiva individualism kopplas till attraktiva värden som identitet, autenticitet och självständighet.

Men samma frihet gör individen själv ansvarig för att finna och genomföra de livsprojekt som inte utestänger henne från samhällets kulturella och ekonomiska möjligheter. Inflationen i personligt ansvar skapar allt högre krav på bekräftelse. Man förväntar sig feedback och blir deprimerad om den uteblir. Den konstanta jakten på att göra sig själv leder till utmattning. Den franske sociologen Alain Ehrenberg kallar det trött på att vara sig. Obestämda känslor av övergivenhet riskerar att översättas till nedstämdhet, ångest och sjukdom."

Men varifrån kommer dessa behov, månne?

Och här ytterligare en artikel "7 skäl till 6 timmar på jobbet".

Inga kommentarer: