måndag 26 november 2007

Right Brain v Left Brain…

“... do you see the dancer turning clockwise or anti-clockwise? [click on the link or on the picture to see the moving dancer. For me she changed directions :-)].

If clockwise [medsols], then you use more of the right side of the brain and vice versa.

Most of us would see the dancer turning anti-clockwise [motsols] though you can try to focus and change the direction; see if you can do it.

LEFT BRAIN FUNCTIONS
[my swift translations].

uses logic/använder logik
detail oriented /detaljorienterad
facts rule/fakta bestämmer
words and language/ord och språk
present and past/nu och gånget
math and science/matematik och vetenskap
can comprehend/kan fatta, omfatta, begripa
knowing/vetande
acknowledges/erkänner
order, pattern perception/ser, varseblir ordning och mönster
knows object name/vet sakers, objekts namn
reality based/verklighetsbaserad
forms strategies/kan skapa, forma strategier
practical/praktisk
safe/säker

RIGHT BRAIN FUNCTIONS
uses feeling/använder känslor
"big picture" oriented/kan se den ‘stora bilden’, orienterad mot att göra detta
imagination rules/fantasi, föreställningsförmåga styr
symbols and images/symboler och bilder, metaforer
present and future/nu och gånget
philosophy & religion/filosofi och religion
can ’get it’ (i.e. meaning)/kan 'greppa det', uppfatta betydelse, meningen
believes/tror
appreciates/uppskattar
spatial perception/spatial, rumslig varseblivning
knows object function/vet hur saker, objekt fungerar
fantasy based/fantasibaserad
presents possibilities/presenterar möjligheter
impetuous/häftig, impulsiv
risk taking/risktagande”

Inga kommentarer: