torsdag 11 februari 2010

En överlägsen människosyn...


klicka på bilderna för att göra dem större.

Jo, (ganska många bland) maktens människor har en överlägsen människosyn? De anser sig bättre och förmer än andra? Mer moraliska? Värda mycket mer? De är starka (och friska och mycket bättre)? Ja, när kvinnor började dominera sjukskrivningsstatistiken då kom ifrågasättandena av sjukförsäkringen. Förakt för svaghet. Ja, det är väl bara att ta sig själv i kragen, ta sin säng och gå!?

Deras föraktfulla syn och attityd innebär samhälleligt bifall till liknande syn hos inte minst de mest skadade människorna i samhället. Och kan faktiskt späda på fascistiska tendenser och en massa annat i samhället.

Jo, efterblivna psykoklasser tenderar att leda. De med de starkaste psykologiska försvaren tenderar att leda.

Uppdaterad på kvällen: Läs artikeln ”Demokratin skrämmer”.

”…ordvalet röjer vad Munkhammar & co anser är vänsterns egentliga dödssynd, nämligen att vilja ha för mycket demokrati, kanske till och med ’total’ demokrati.

En utvidgning och fördjupning av demokratin, såväl nationellt som globalt, framstår i finanskrisens spår och inför den hotande klimatkatastrofen som allt mer nödvändig.

Det är givetvis inte möjligt att förena med fortsatt nyliberal avreglerings- och privatiseringspolitik. Det är den verkliga orsaken till Munkhammars och hans medskribenters ideologiska ångest.

Och det är i så fall inte bara Vänsterpartiets partiprogram som bör ge anledning till kallsvett. Även vår grundlag Regeringsformen är klart suspekt. Där står nämligen att ’det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden’ (1 kap 2§*). Det kan ju Munkhammar & co fundera på vad det skulle innebära om det förverkligades.”

---

*"2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903).”

Inga kommentarer: