onsdag 13 augusti 2008

Personlig integritet och vad egentlig frihet är…

Torgny Karnstedt i ”Moderna och omoderna tider” (mina kursiveringar). Denna artikel finns också här:

”Varför var det så bråttom att anta FRA-lagen? Vilka krafter är det som tryckt på?/…/

…varför hördes så få protester när klubban föll? Med vilken lätthet tryckte inte dessa 143 riksdagsledamöter på knappen som i ett slag förintade den personliga integriteten och pulvriserade vår grundlag?

Benjamin Franklin, som deltog i utarbetandet av den amerikanska självständighetsförklaringen 1776, uttryckte sig på följande sett: ’De som är villiga att ge upp grundläggande friheter i utbyte mot tillfällig trygghet, förtjänar varken frihet eller trygghet.’/…/

Att inte fler medborgare, föreningar, institutioner och organisationer, höjer sin röst och protesterar kan bero på avtrubbning./…/

Riktigt kusligt blir det när de som vill avlyssna folket vägrar att lyssna till folket.
Argumentet mot opinionen bygger på att den ingenting förstått./…/

Vem är det som är rädd för vad? Vad är det som skall skyddas och mot vad?”

Apropå den så kallade friheten att välja, läs Paul Krugmans artikel "When you've got your health..." Är detta vårt uttryck "Hälsan tiger still"??

Är ordet ”frihet” mest ett retoriskt grepp för att manipulera väljare och slå blå dunster (i vissa kategorier)?

På denna artikel svarar några kommentatorer som följer (min snabba amatöröversättning, den engelska texten finns nedan):

“Ett av de centrala klagomålen som kommer från högern på ämnet sjukvård är ’skatt, skatt, skatt!’ Vi behöver börja bestrida detta nu genom att påpeka att vi redan betalar dessa skatter.

Vi betalar för dem i form av kostnader för akutmottagningsbesök som görs av de försäkrade och för de 20 % -iga administrativa kostnaderna (av vilka många går till att neka försäkring, inte förse människor med dylika). Vi behöver se längre än varje annat utvecklat land efter bevis att sjukvård faktiskt kostar mindre när alla är försäkrade.”

Om systemen i både USA OCH Canada skriver en person från Canada:

”Kanske kunde både USA och Canada lära från många europeiska länder, där strukturerna och politiken verkar vara mer lyckosam än allt vi gör i Nordamerika.”

Och vidare andra kommentarer:

“Nationen har blivit så bombarderad med propaganda mot ‘socialism’, särskilt i syd och väst, att jag inte tror att ett nationellt sjukvårdssystem har en chans. Demokraterna har inte haft modet och företagen i Amerika är så i händerna på det republikanska partiet och, med hänsyn till valsystemet (??), kommer de att förbli så.”

“…försäkringsbolagen är bara dyra bokförare /…/

Det stora problemet att nå ett allmänt sjukförsäkringsskydd är att många i kongressen kommer att måsta rösta mot sina sponsorer. Var får de finansiella tillgångar/stöd om de medicinska försäkringsbolagen inte har någon marknad längre [i så fall. Man är bakbunden av systemet??]?”

“Det amerikanska samhället var villigt att låta mig riskera att förlora allt jag arbetat för och detta för att en drucken person slog mig när jag fortfarande befann mig i grundskolan. Europa förväntar sig att jag ska arbeta och försörja mig själv, men där finns ett samhälle som ser personer som mig – alla människor faktiskt – som jämlika medborgare vars välfärd är värd att skydda [Ja, fortfarande är det så, men skrämmande många verkar resonera annorlunda även här!!! Och det är rejält otäckt!].”

“Vårt sjukvårdssystem i USA är helt kaputt. Jag är en frisk, medelålders kvinna som försöker få sjukvårdsförsäkring. Försäkringsbolaget har grävt ner sig i alla mina sjukjournaler och använder symtom mot mig som jag tillfälligt/flyktigt diskuterat med min läkare, och det handlar om saker som inte behövde någon vård [när det verkligen kom till kritan]. I tillägg så försöker de bokstavligen hitta på saker om testresultat för att neka mig fullt försäkringsskydd. Jag har litet hopp att detta kommer att ändras med nästa administration. Lobbygrupperna är för starka.”

“Det är sant att det amerikanska folket inte är naturligt predisponerade för kollektiva ansträngningar. Varje kollektiv eller till och med varje populistisk idé man kan tänka sig, har tolererats med förvirrad skepticism av den breda allmänheten. Eller sneglats på med misstänksamhet som någon slags potentiell ’kult.’ Inte för att det inte finns verkliga kulter. Är fundamentalistisk evangelism en kult? Nykonservatism?”

“Ordet ‘socialism’ är en obscenitet till och med får många som inte har något och aldrig har haft mer än sin frihet att se bistert på. Cyniker och anarkister kan [med rätta?] argumentera att socialistiska uttryck läggs vid fötterna för varje bred, positiv idé av dem som kraftigt tjänar på ’valfriheten.’

“Idag kan man välja att få en livräddande operation. Men utan den ’kollektivistiska’ idén att vi alla befinner oss i denna tillfälliga, engångs-, existens tillsamman, kommer avsaknaden av tillgångar att upphäva valet och därför möjligheten att få denna operation. Sålunda gör valet det möjligt för mig, men verkligheten sviker mig.

Och här följer de kommentarer som jag har översatt snabbt:

“One of the central complaints coming from the right-wing on the subject of health care will be ‘tax, tax, tax!’ We need to start combating this now by pointing out that we are already paying for those taxes now.

We pay for them in the form of the cost of emergency room visits passed on to the insured and in the 20% administrative costs (much of which goes to denying insurance, not providing it). We need look no further than any other advanced country for proof that health care actually costs less when everyone is insured.”

“Dear Mr. Krugman, I’m writing from Canada. I lived in Washington DC for 12 years and I understand how the US medical care system is a mess. But so is Canada’s single payer system. The nature of the mess is different here, but both of them end-up depriving a large number of people of the care they need when they need it. The devil is in the details of how these systems are structured, who controls the money and the nature of the incentives in respect of both demand for and supply of services. As a noted professional economist I am sure you can relate to this, but if you want more explanation of the fundamentals here I can provide it. US policy makers would do well to study the serious issues of medical care financing and administration in Canada before crafting an American version on the same theme. Perhaps both the US and Canada could learn from several European countries, where structures and policies seem to be more successful than anything we are doing in North America.”

The nation has been so propagandized against ’socialism’, especially in the south and west, that I don’t think a national health care system has a chance. The Democrats haven’t the guts, and corporate America is in control through the Republican party and, given the electoral college system, will remain so.”

“A constant, ongoing reminder to the American public that the insurance companies are just expensive bookkeepers will help defeat Henry and Louise. The insurance companies do for a quarter what Medicare does for a nickle. Neither Medicare or the insurance companies ever treated anyone. Insurance companies send people to the doctors the insurance companies choose. Medicare sends their members to the doctors the member chooses. The big problem in reaching universal medical coverage is that many in Congress will be required to vote against their sponsors. Where will they get their needed election funds if the medical insurance companies are put out of business?”

“I am an American who was unable to get affordable health insurance in the US. I moved to Europe where I work and pay taxes.

My ‘preexisting condition’ was the result of a childhood injury, nothing that could be controlled by self-control. I am not overweight. The preexisting condition is stable. All I require is a few pills a day. I contribute more to my new country than I take from it.

American society was willing to let me risk losing everything I have worked for, and all because some drunk hit me when I was still in elementry school. Europe expects me to work and provide for myself, but there is a society that sees people like me - in fact all people - as fellow citizens whose welfare is worth protecting.

Bye-bye America.”

Our health insurance system in the U.S. is completely broken. I am a healthy, middle-aged woman who is attempting to obtain health insurance. The insurance company has burrowed through all my health records and is using symptoms against me that I casually discussed with my doctor which needed no care. In addition, they are literally making things up about test results in denying coverage for a very high deductible plan. I have little hope that things will change with the next administration. The lobbyists are too strong.

The American People, it is true, are not naturally predisposed to collective endeavours. Every collective or even populist idea one can think of has been tolerated with bemused skepticism by the public at large. Or viewed askance as potentially some kind of 'cult.' Not that there are not real cults. Is Fundamentalist Evangelicanism a cult? Neoconservatism?”

The word 'socialism' is an obscenity even to many who have nothing and never will have anything but their freedom to scowl. Cynics and anarchists might argue that socialist terms are laid at the feet of every broad, positive idea by those who profit mightily from the 'freedom to choose.'

By the way, there has never been a conflict in this country, economically, between the idea that we can have something like a broad universal policy, like Social Security, or Medicare or now Healthcare and the huge, untrammeled, free-rein, amassing of enormous incomes. Travel anywhere in this country and as for the 'shining house on the hill' neighborhood and though you may not be able to see it, you will see the gates and the drive.

If your mission is to become the next Warren Buffett, and we have more people not only aspiring to but climbing into that statosphere every day, universal health care or any other kind of well-managed collective program, including the repair and improvement of Social Security will not stop you. Only your personal industry and imagination will stop you.

Today one may choose to have a life-saving operation. But without the 'collectivist' idea that we are all in this temporary, one-time, existence together, the lack of funds may override the choice and therefore the opportunity to have the operation. Thus, 'choice' enables me, but reality fails me."

Inga kommentarer: