torsdag 12 juni 2008

Högerretorik, disciplin, hålla tyst och lyda…

illustrerade föregående inlägg om massmedial tystnad med citroner, detta nu med grapefrukt!

I Lärartidningen som kom idag står det att OECD i en ny rapport rekommenderar att alla gymnasieelever ska få en utbildning som ger behörighet till högskolan. Att den är en väg för välfärd och tillväxt. En rapport som den svenska regeringen borde läsa skriver de!! Håller med!

De skriver också att kontakt med medier kan leda till uppsägning fick lärarna på en friskola veta. De skriver att i en offentlig finansierad skola måste alla anställda fritt kunna yttra sig, det är en förutsättning för demokratin. Ja, det där med meddelarfrihet. Och verksamheter finansierade med skattemedel har vi rätt att få information om…

I en insändare som svar på den tidigare insändaren ”Lärarförbundet är för vänstervridet” skriver en insändarskribent:

”Det är inte att ta i lite, att kalla en tro på barns och ungdomars vilja att lära sig, utan piska och morot, för ’vänstervridet.’ Att detsamma skulle gälla ett ställningstagande emot Jan Björklunds 40-talsmodell för skolan är i det närmaste skrattretande.

Vad beträffar skolan som sorteringsinstans är det ett faktum att skolan i allra högsta grad är med och reproducerar det klassamhälle vi faktiskt lever i, vänsterretorik eller ej. Att påstå något annat är antingen att gömma huvudet i sanden eller möjligen ett utslag av – högerretorik? [!!!]

De punkter Lars Olsson refererar till från fp:s skolpolitik har alla att göra med disciplin. Hur blir det med ’det goda lärandet’ om varje steg som tas av eleven är förenat med rädsla för repressalier?

Det är anmärkningsvärt hur stort fokus som läggs på eleverna och inte på deras arbetsmiljö. Alltför sällan ställs frågan om det finns fog för det ifrågasättande som ’stöket’ i många fall ses som.

Vad bör skolans funktion vara? Att fabricera en homogen medborgarskara som är duktiga på att lyda order, eller fungera som ett forum för kritiskt tänkande och personlig utveckling? Jag envisas med att hoppas på det senare.”

Kanonbra skrivet!!

Det fanns också en artikel om att "Kommuner vill öka undervisningstiden". I DD står det om att "Personal ser skolplan som en utopi". I denna artikel står det:

"Vi som ska förverkliga skolplanen ser den som ett hån./.../

Personalen uttrycker sin syn på skolplanen i en skrivelse.
'Att prata om en höjd ambitionsnivå genom ekonomiska satsningar är som att sparka på den som redan ligger.', skriver de.

De menar att skolplanen är en utopi utifrån de besparingskrav som nu läggs.
'När eleverna inte har tillgång till elevassistenter, specialpedagoger, fritidsledare och syokonsulenter drabbas främst de elever som är i behov av särskilt stöd. När lärarbyten blir alltför täta påverkas eleverna och deras studieresultat. När resurser till läromedel dras in påverkas undervisningen med inaktuell och/eller obefintlig litteratur. När undervisningstiden för lärare utökas och personalstyrkan minskar drabbas eleverna på så sätt att samverkan med omvärlden blir svår att genomföra. De som föreslår att förlänga lärares arbetstid med två timmar saknar insikt i skolans verksamhet.', fortsätter de i skrivelsen."

Läs också artikeln ”Utbildning bara för elit.” Se denna artikel här också.

Inga kommentarer: